اجرای سید مرتضی میرفاطمی در فینال مسابقه بزرگ صدای برتر 9:58