اجرای زنده ی آنونس فردیناند با آنونس گویی بیژن باقری 2:28