عشق امام حسین (ع) در بیان دکتر ابراهیمی دینانی 3:22