صحنه هایی از نسخه رنگی "کازابلانکا" پس از اصلاح رنگ 0:30