مراسم تجلیل از «کریم حکیمی» مهاجر ایرانی تبار کانادا 1:38