آیین رونمایی از سامانه جدید کتابخانه های دانشگاه تهران-آذرسا 8:14