آنونس فیلم اولین همایش تجلیل از دبیران دبیرستان دریانی 2:08