ویژگی جدید پُرس لاین: تنظیم امتیاز در پرسشنامه 1:42