زندگیمو خراب کردم | علی میرصادقی | دوره رهبری اسطوره های زندگی و سازمان

3:54