درخشش تیم فکر بکر در ماراتن برنامه نویسی هاکاتوریسم 2:11