چه انگی وهابیت به شیخ نمر وارد کرده در کلام استادعباسی 1:58