تفاهم نامه بین ایران و عراق و یونان در نمایشگاه کتاب تهران 1:45