ضمانت وام ۲ میلیارد تومانی مهران مدیری چه بود؟

0:18