گل سنگم (چه آرامشی! :) ، این یعنی درک موسیقی) 1:26