صندلی پله پیما پیچشی - پروژه اجرا شده در مشهد 2:40