کاروان کمک های مردم دیزباد برای زلزله زدگان کرمانشاه 1:15