زوم کست ویژه بازی های بتل رویال؛ از گفتگو و تاریخچه ژانر تا نگاهی بتای Blackout 43:14