مشعل دوسوخته کوره های دوار سیمان و آهک ((CKG(O) 1:00