نقش ساختار شهر اسلامی در شکل گیری روابط اجتماعی 1:24:35