صادرات سیب زمینی جهت جلوگیری از زیان کشاورزان قروه و ده 0:40