سخنان حضرت امام خمینی(س) به مناسبت 13 آبان 58 0:53