(کامل)رمز گشایی از تأکید غربی ها بر تعلیق های ۱۰ ساله 45:12