صحبت های جانباز قطع نخاعی که دیدار رهبری رفت(کیفیت پایین) 9:29