صحبت های هادی مقدم دوست پیرامون سینمای دفاع مقدس

3:30