برنامه پرواز کنکوری ها - شبکه 2 / پنجم شهریور 93 30:27