دریاچه سد دز (تور طبیعت گردی) - خوزستان - آذرماه 1394 2:08