184 - قصه گویی شاهنامه - اسیر کردن سهراب توسط نوذر زرشگ 3:56