میانگین ایران در مکعب روبیک _ فینال مسابقه جهانی 9.00 2:09