ترک اول از آلبوم آرامش شب ساحلی بنام جاده های بی پایان 4:44