گفتگوی زنده تلوزیونی با اصغر نیتی مدیر عامل شرکت نرم افزاری

6:35