دوره اصول طراحی تاسیسات ساختمانی،بیمارستانی و صنعتی 5:58