افروزی: خوشبختانه بدون مصدوم مسابقات رابه پایان رساندیم

1:28