یک خانم چادری چطوری گونی گردو را غیب کرد و رفت 0:45