سینه زنی همراه با روضه ایام فاطمیه بسیار حزن انگیز

3:13