افشای پشت پرده فرار «خاوری» در برنامه علی ضیا

0:58