فن بیان و سخنوری - فیلم کارگاه جمعه 7 اردیبهشت 97 8:11