تعزیه حضرت علی سال 1391 : بخشیدن انگشتر به سائل 11:58