بازسازی انگشتان در شبکه دو سیما (دکتر نادر مطلبی زاده) 3:40