تجربه مهندس سامان زمانی از حضور درکارگاه پازل اتوماسیون 4:16