گفتگوی عباس کیارستمی با یک دانش آموز - برشی از مشق شب 5:49