نمایشگاه از غدیر تا ظهور - شهادت حضرت امام علی (ع) 1:41