تطابق با آزمون 97 - درس دندانپزشکی کودکان - سوال 173 0:45