حرکت بی نظیر مهندسان چینی در جابجایی یک ترمینال اتوبوس رانی 0:33