دکتر پدرام دانش کاظمی - رتبه 26 آزمون دستیاری 96 4:59