زحمت کشیدن و شلوار دوختن مادربزرگه برای بنده!!! 5:50