سیستم حضور و غیاب توانا و نمایش کارتزنی دانش آموزان 0:17