برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 50 2:15