فیلمبرداری توریست های آلمانی از شیوه رانندگی در یکی از خیابان های تهران 1:00