کارگاه آموزشی نشانه شناسی در شهر- قسمت دوم 1:22:23