افزایش فروش؛ آمارسازی یا واقعیت / نمایشگاه سی و دوم از دید خبرنگاران کتاب 20:39